Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Комори за Специјални Намени

Тогаш кога се бараат комори со голема снага за ладење. Кога се бараат комори со голем капацитет, а сепак едноставни за употреба. Во таквите случаи Ви се потребни Специјалните Комори на Унифриго. Кои се едноставни за употреба, а капацитетот им е многу поголем од оние на стандардните комори. Вообичаено, специјалните комори се произведуваат од inox AISI 304 лим. Внатрешниот простор може да биде и со поголеми димензии, а испарувачите се вообичаено премачкани со неотровна заштитна облога. Може да се добијат со комплетно електронско управување на процесите: за Постепено или Јако брзо замрзнување кои одговараат на HACCP стандардите. Електронскиот систем за контрола има можност за меморирање на повеќе програми (режими) за ладење. Подолу следат некои од коморите за специјални намени кои ние ги нудиме:
- Комори за брзо замрзнување,
- Комори за моментално замрзнување т.н. Blast Chiller-и,
- Комори за Зреење, и
- Пушилници.


The specifications for this product will be published soon. Thank you for your attention...

Ask us for this product

Your question