Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Големи Системи

Овој вид на комори е за поголемите објекти од прехрамбената индустрија и истите го носат називот Унифриго Big System Коморите на Унифриго се производи кои го земаат во предвид новиот пристап кон оптималното искористување на енергијата, како и стандардите за одржување на хигиената, а особен значај и даваме на флексибилноста. Овие основни елементи се главните точки кои се ценети од страна на клиентите и се исклучив резултат на барањата и потребите на клиентите. Оваа категорија во Унифриго е под реден број еден според потребите на клиентите.
Ние го имаме во предвид и брзиот развој на информациските технологии и предностите кои ги нудат автоматизираните процеси во оваа категорија на производи.
Нашите контролни уреди се прилагодени според потребите на клиентите и се состојат од интегрирани модули како и елементи за контрола и управување на далечина, рано откривање на дефекти и пренос на автоматизираните процеси.
Овој тип на производи најмногу се бараат од следните потрошувачи:
- Фабрики за преработка на месо,
- Производство на млеко и млечни производи,
- Ладилници за овошје и зеленчук,
- Складишта за други специфични производи,
- и други.


Ask us for this product

Your question